Begeleiding

Begeleiding bij start en opbouw van de samenwerking
Coconnect begeleidt de opbouw van een samenwerkingsverband door de belangen van partijen te onderzoeken en bespreken met de beoogde samenwerkingspartners. Met de verworven inzichten in hun gemeenschappelijke, verenigbare en strijdige belangen zijn zij beter in staat om effectief samen te werken en risico’s te beheersen. De meest bruikbare vorm hiervoor bestaat uit een paar workshop-achtige bijeenkomsten waarbij de partners elkaar rechtstreeks verduidelijken wat hun belangen zijn en vervolgens samen op zoek gaan naar de overeenkomsten en verschillen. De meeste winst voor de toekomst is te halen bij de verenigbare belangen en daarbij de goede samenwerkingsvorm (governance, organisatie, rechtsvorm, financiering) te zoeken. Desgewenst kan Coconnect ondersteuning bieden bij de voorbereiding van de besluitvorming, de opzet en inrichting van een samenwerkingsorganisatie en het organiseren van de geldstromen.

De benodigde inzet van Coconnect wordt voor een belangrijk deel bepaald door het onderlinge vertrouwen van de partners, het vertrouwen van de achterban in de meest direct betrokkenen en de verscheidenheid hiervan binnen de eigen organisatie. Ook de organisatorische complexiteit van de (beoogde) partners speelt een rol.

Begeleiding bij tussentijdse veranderingen

Tussentijdse veranderingen bij (één van) de partners en/of in de omgeving kunnen de samenwerking onder grote druk zetten. Het kan gaan om bezuinigingen, personele wisselingen, nieuwe projectfase, bestuurswisselingen, veranderde wet- of regelgeving, wegvallende financiering, etc. De begeleiding van Coconnect richt zich op het verhelderen van de betekenis van de verandering voor de samenwerking: belangen, rolverdeling, organisatie, financiering, juridische vorm. En vervolgens om de partijen te helpen om de benodigde aanpassingen in de samenwerking te realiseren.

Begeleiding bij verbetering van de samenwerking

Als de samenwerking enige tijd loopt ontstaat vaak behoefte aan verbetering: sneller, hogere kwaliteit, goedkoper, meer rendement, efficiënter, doelmatiger, leuker, betere pr, etc. Veelal hebben de verschillende partijen en/of de verschillende niveau’s (bestuurders, managers, professionals) ook verschillende ideeën over de gewenste verbetering en hoe c.q. door wie die kan/moet worden gerealiseerd. Samen met de meest betrokkenen kan Coconnect systematisch onderzoeken welke verbeteringen voor de partijen gezamenlijk het meeste opleveren. Coconnect begeleidt de bijeenkomsten die nodig zijn om een gedragen verbeterpakket samen te stellen en de betrokkenen te ondersteunen bij de veranderingen om die verbeteringen te realiseren.

Begeleiding bij weerstand in de omgeving of achterban

Weerstand in de omgeving van een samenwerkingsverband is complicerend omdat meestal de samenwerkende partijen ieder een andere verhouding hebben tot degenen die weerstand uiten. Dit vraagt om specifieke en zorgvuldige omgang met deze weerstand èn nauwe afstemming tussen de samenwerkende partijen. Coconnect kan helpen om de onderlinge verhoudingen en belangen expliciet te maken, adviseren over de rolverdeling bij het omgaan met de weerstand en de communicatie en ontmoetingen onafhankelijk begeleiden. Zodoende kan voorkomen worden dat weerstand in de omgeving een wig drijft tussen de samenwerkende partijen. Door goede onderlinge afstemming kan juist bevorderd worden dat weerstand wordt verminderd en derden zich meer betrokken gaan voelen bij de samenwerking.

Een bijzondere vorm van weerstand is verzet in de achterban van één van de partijen. Deze partij voelt zich dan vaak genoodzaakt om de samenwerkingsafspraken te herzien wat weer weerstand bij de andere partijen oproept. In veel gevallen is het effectiever om gezamenlijk aandacht aan de betreffende achterban te besteden. Zodoende wordt de achterban beter bediend, de bijbehorende partij ontlast en ontstaat bij de andere partijen meer begrip voor de weerstand. Alleen al hierdoor kan de weerstand verminderen en wordt het voor de partijen gezamenlijk makkelijker om de afspraken te herzien.

Begeleiding/training/intervisie

Coconnect biedt de mogelijkheid om groepen te begeleiden die behoefte hebben aan meer inzicht in de verschillende aspecten van publieke samenwerking of aan versterking van hun rol daarin. In workshops of trainingen worden de deelnemers toegerust om effectiever bij te dragen aan het succes van de samenwerking. Door vooraf de behoefte te bepalen en een interactieve werkwijze wordt het aanbod toegesneden op de specifieke situatie van de deelnemers.